ระบบบันทึกและติดตามเอกสารของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย

ต้องปรับปรุง