ระเบียบข้อบังคับ/Download เอกสาร

ระเบียบ/ข้อบังคับ

 

เอกสารสำหรับ หลักสูตรปริญญาโท (ภาคปกติ)
เอกสารภายในคณะวิทยาการจัดการ

การพิมพ์วิทยานิพินธ์

เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องจากบัณฑิตวิทยาลัย (บว.)

 
เอกสารสำหรับ หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
เอกสารภายในคณะวิทยาการจัดการ

การพิมพ์วิทยานิพินธ์

เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องจากบัณฑิตวิทยาลัย (บว.)

 

การขอเอกสารภายในคณะวิทยาการจัดการ สำหรับนิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ

  • นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ส่งอีเมลล์ ถึงโครงการฯ special_mba@ms.src.ku.ac.th
  • การขอเลข ศธ. ประมาณ 1 สัปดาห์ หรืออย่างเร็ว ภายใน 3 วัน
  • เอกสารลงนามเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผ่านอีเมลล์ หรือ Line กลุ่ม ให้ติดต่อรับที่โครงการฯ
  • หนังสือภายนอกใช้กับผู้ทรง/อาจารย์ ที่ไม่ได้สังกัด มก.วิทยาเขตศรีราชา
  • หนังสือภายในใช้กับผู้ทรง/อาจารย์ ที่สังกัด มก. วิทยาเขตศรีราชา