เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก D.B.A.(Industrial Administration and Development)

Image: 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  D.B.A.(Industrial Administration and Development)

 

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ปีการศึกษา 2566)

สมัคร online : กรอกข้อมูลการสมัครและยืนยันการสมัครได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/640002/1/003/1/2566/01/1

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อมก่อนเข้ากรอกข้อมูลการสมัครในระบบ
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญา
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับปริญญา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ (ผู้รับรองต้องไม่ใช่ญาติ)
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
 • เอกสารระบุวัตถุประสงค์การศึกษา
 • ผลภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (ผ่อนผันได้ไม่เกินวันเปิดภาคการศึกษา)
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารลำดับที่ 6-8

 

 1. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 600 บาท และให้อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินขึ้นระบบรับสมัครพร้อมกับเอกสารการสมัครทั้งหมด

*** ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครได้ที่ https://reg.src.ku.ac.th/vendor_pay/form/  โดยระบุสาขาที่สมัครให้ถูกต้อง

 

 

 1. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน

*** ผู้สมัครภาคพิเศษให้ข้ามขั้นตอนการกรอกข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร แต่ให้อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด

*** การระบุที่อยู่ขอให้ผู้สมัครระบุที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้

*** พร้อมอัพโหลดรูปถ่าย (รูปถ่ายขอให้เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ชุดการแต่งกายสุภาพ

*** ห้ามสวมเสื้อยืดหรือเสื้อโปโล ผู้ชายสวมเสื้อสีสุภาพ ผูกเน็คไท ผู้หญิงสวมเสื้อสีสุภาพ

 

 1. อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญา
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับปริญญา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
 4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ (ผู้รับรองต้องไม่ใช่ญาติ)
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
 8. เอกสารระบุวัตถุประสงค์การศึกษา
 9. ผลภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (ผ่อนผันได้ไม่เกินวันเปิดภาคการศึกษา)
 10. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
 11. เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

**เอกสารรายการใดไม่มีช่องรายการให้อัพโหลดในระบบ ให้ผู้สมัครอัพโหลดไว้ในหัวข้อหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา (โดยจัดเตรียมเอกสารทุกรายการรวมเป็นไฟล์เดียว หรือจัดส่งเอกสารแนบการสมัครทุกรายการได้ที่อีเมล grad@ms.src.ku.ac.th

 

 1. ยืนยันการสมัคร ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครว่ากรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยืนยันการสมัคร หากยังไม่ยืนยันการสมัครผู้สมัครยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ แต่ถ้ายืนยันการสมัครไปแล้วผู้สมัครไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้อีก ดังนั้นขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนยืนยันการสมัคร
 2. กรณีผู้สมัครเคยกรอกข้อมูลไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันการสมัคร เข้าระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสสาขาวิชา เพื่อเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล และยืนยันการสมัครได้ที่

https://mis.grad.ku.ac.th/application/th    

 

Priority: 
0