แบบบันทึกข้อมูลผู้สนใจศึกษาหลักสูตร MBA

Image: 

แบบบันทึกข้อมูลผู้สนใจศึกษาหลักสูตร MBA (Industrial Administration and Development) คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ใช้ GOOGLE FORM นี้เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2565 (รับสมัครช่วงเดือน มค.-มิย. 2565 เปิดภาคการศึกษาแรกประมาณ เดือน สค. 2565)

เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้สนใจเข้าศึกษาตามความต้องการข้อมูลของผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/2V7RmGi

Priority: 
0