โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

Image: 

โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2564

สิทธิพิเศษ
1.1 ผู้เข้าศึกษาในโครงการฯ สามารถนำรายวิชาที่ศึกษามาเทียบโอนได้ กรณีที่ประสงค์จะศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท โดยการเข้าศึกษาต่อมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2) รายวิชาที่จะนำไปเทียบโอนรายวิชาได้ ต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ (B)
และมีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือ 10 ภาคการศึกษา (ปกติ) นับจากภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา
1.2 ได้รับใบรับรองการศึกษา ที่ระบุทุกรายวิชาที่ศึกษาพร้อมระดับคะแนน
1.3 สามารถใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เช่นเดียวกับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาทั่วไป เช่น ใช้บริการของสำนักหอสมุด สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักการกีฬา และสถานพยาบาล เป็นต้น


รายวิชาที่สามารถศึกษาได้

 03770521 High Performance Organization Management
การจัดการองค์การสมรรถนะสูง
 
03770529 Strategic Management for Industry
การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับอุตสาหกรรม
 
03770528 Supply Chain and Logistics
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
 
03770531 Finance and Accounting for Industrial Management
การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
 
     

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครเรียนตลอดปีการศึกษา 2564 ที่ https://www.grad.ku.ac.th/gspp_64_f1/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยจะมี การตัดรอบพิจารณาการรับเข้าศึกษาเป็น 3 รอบ ตามกำหนดการดังนี้

  • ภาคต้น รอบที่ 1 ตัดรอบพิจารณาการรับเข้าศึกษา ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
  • ภาคต้น รอบที่ 2 ตัดรอบพิจารณาการรับเข้าศึกษา ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
  • ภาคปลาย ตัดรอบพิจารณาการรับเข้าศึกษา ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
     

รายละเอียดประกาศการรับสมัคร

ใบแจ้งรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน

 

การยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพฯเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สแกนไฟล์ (รูปแบบ PDF) ส่งที่ fgraptt@ku.ac.thหรือติดต่อสอบถาม โทร. 02-942-8445-50 ต่อ 202)

Priority: 
0