เปิดรับสมัครสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2564

Image: 

เปิดรับสมัครสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Administration and Development)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2564

ภาคพิเศษ และภาคปกติ 

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  11 มิถุนายน 2564

กรอกใบสมัคร

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ 038-352828 ต่อ 661215

 

Priority: 
0