กำหนดการสำคัญของโครงการบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตที่ประสงค์จบการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

Image: 

นิสิตสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการยื่นคำร้องเพิ่มเติมได้ที่ ขั้นตอนคู่มือการดำเนินการเอกสาร  https://grad.ms.src.ku.ac.th/order

 

 

Priority: 
0