แนะนำหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ :   Master of Business Administration Program in Industrial Administration and Development
 
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม :           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ :            บธ.ม. (การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม :           Master of Business Administration (Industrial Administration and Development)
ชื่อย่อ :            M.B.A. (Industrial Administration and Development)

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) เปิดสอนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรสาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการจัดการภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพื่อรองรับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของประเทศ
  2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และมีจริยธรรมให้แก่นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารทั้งภาครัฐ และเอกชน ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  3. เผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในด้านการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ปรับปรุงคุณภาพและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่กำลังทำงานอยู่ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  5. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคลากรภาคเอกชนที่ไม่สามารถลาศึกษาต่อได้ในภาคปกติ และเป็นการสนองนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาชาติ