แนะนำหลักสูตรปริญญาโท (ภาคปกติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ

Master of Business Administration Program in Industrial Administration and Development

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม         

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ

บธ.ม. (การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม

Master of Business Administration (Industrial Administration and Development)

ชื่อย่อ

M.B.A. (Industrial Administration and Development)

 

โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน และจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 

 

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาโท

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา       

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ปรัชญา

          เพื่อผลิตบุคลากรที่สนับสนุนองค์การธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออก ในการเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน ตลอดจนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และเสริมสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้กับธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน

 

  • ความสำคัญ

          เพื่อเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของภูมิภาคเอเชียและโลก นอกจากนี้ ยังเป็นการผลิตบุคลากรด้านการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของทุนมนุษย์ และกระจายองค์ความรู้สู่ระดับภูมิภาคของประเทศ

 

  • วัตถุประสงค์

          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม เปิดสอนโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการจัดการภาคอุตสาหกรรมสินค้าเพื่อรองรับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของประเทศ
  2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และส่งเสริมการศึกษาวิจัยในด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และมีจริยธรรมให้แก่นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม