ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคปกติ)

 

Click Link ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ

 

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

รวมตลอดหลักสูตร

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

สำหรับนิสิต รหัส 64 ขึ้นไป

57,500

57,500

57,500

57,500

230000

สำหรับนิสิต รหัส 67 ขึ้นไป

57,500

57,500

57,500

57,500

230000

      
      

 

*หมายเหตุุ ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน

 

ค่าลงทะเบียน ปี 3 เป็นต้นไป

รหัส 58-63

15,000/เทอม

ตั้งแต่รหัส 64

15,000/เทอม

  
  

ค่ารักษาสภาพ

รหัส 58-63

10,000/เทอม

ตั้งแต่รหัส 64

10,000/เทอม

  
  

 

ค่าลงทะเบียนเรียน eng

รหัส 58-63

6,000/เทอม

ตั้งแต่รหัส 64

10,000/เทอม