แนะนำหลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

   ภาษาไทย      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

   ภาษาอังกฤษ  Doctor of Business Administration Program in Industrial Administration and Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

   ชื่อเต็ม          บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม)

   ชื่อย่อ            บธ.ด. (การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม)

   ชื่อเต็ม           Doctor of Business Administration (Industrial Administration and Development)

   ชื่อย่อ            D.B.A. (Industrial Administration and Development)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          หลักสูตรแบบ 1.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

          หลักสูตรแบบ 1.2  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

          หลักสูตรแบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

          หลักสูตรแบบ 2.2  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

 

การเทียบผลภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     แบบ 1.1 และ แบบ 2.1

     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     แบบ 1.2 และแบบ 2.2

     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด