การสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (ภาคพิเศษ) | M.B.A.

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (ภาคพิเศษ) | M.B.A. ปีการศึกษา 2566

 


 

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลการสมัคร 

 1. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนทุกรายการ
  1. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ในกรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญาด้วย
  3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ (ผู้รับรองต้องไม่ใช่ญาติ)
  6. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ต้องมีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยนับถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
  7. เอกสารระบุวัตถุประสงค์การศึกษา
  8. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
  9. เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ข้อที่ 5-7 

 

**รายการเอกสารใดไม่มีช่องรายการให้อัพโหลดในระบบให้ผู้สมัครอัพโหลดไว้ในหัวข้อหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขา (โดยจัดเตรียมเอกสารทุกรายการเป็นไฟล์เดียว)

 

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 600 บาท

 

 • ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้ที่ https://reg.src.ku.ac.th/vendor_pay/form/ กรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน (เลือก XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*** นำไปชำระที่ธนาคารตามที่ระบุใน ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมการสมัคร หลังจาก ชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินขึ้นในระบบการสมัครพร้อมกับเอกสารการสมัครทั้งหมด

 

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน

สมัคร online : กรอกข้อมูลการสมัครและยืนยันการสมัครได้ที่ 

*** ผู้สมัครภาคพิเศษให้ข้ามขั้นตอนการกรอกข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยให้   ส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด

*** การระบุที่อยู่ขอให้ผู้สมัครระบุที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้

*** อัพโหลดรูปถ่าย (รูปถ่ายขอให้เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ชุดการแต่งกายสุภาพ

    (ห้ามสวมเสื้อยืดหรือเสื้อโปโล ผู้ชายสวมเสื้อสีสุภาพ ผูกเน็คไท ผู้หญิงสวมเสื้อสีสุภาพ)

 

ขั้นตอนที่ 4 อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

รายการเอกสารประกอบการสมัครที่ไม่มีหัวข้อให้แนบไฟล์ ให้ผู้สมัครต่อไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว และอัพโหลดในหัวข้อเอกสารอื่นๆ หรือจัดส่งเอกสารแนบทั้งหมดมาที่ Email: grad@ms.src.ku.ac.th

 

ขั้นตอนที่ 5 ยืนยันการสมัคร

ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครว่ากรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยืนยันการสมัคร หากยังไม่ยืนยันการสมัครผู้สมัครยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ แต่ถ้ายืนยันการสมัครไปแล้วผู้สมัครไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้อีก ดังนั้นขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนยืนยันการสมัคร

 

ขั้นตอนที่ 5 ผู้สมัครที่เคยเข้าระบบแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันการสมัคร

เข้าระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสสาขาวิชา เพื่อเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล และยืนยันการสมัครได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th