การสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (ภาคพิเศษ) | M.B.A.

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (ภาคพิเศษ) | M.B.A. ปีการศึกษา 2567 

 


 

ผู้สมัครสามารถเข้าสู่ช่องทางการสมัคร ได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/520013/4/002/1/2567/01/1

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2) สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
(ในกรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา

หรือเทียบเท่าอนุปริญญาด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

4) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5) หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ (ผู้รับรองทั้ง 3 ท่านต้องไม่ใช่ญาติ) ดาวน์โหลดเอกสารลำดับที่ 5

6) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ต้องมีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

โดยนับถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ใช้แบบฟอร์มของที่ทำงานได้) ดาวน์โหลดเอกสารลำดับที่ 6

7) เอกสารระบุวัตถุประสงค์การศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารลำดับที่ 7

8) หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

9) เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

*** ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารลำดับที่ 5 – 7 ทั้งหมดในครั้งเดียวได้ที่ https://grad.ms.src.ku.ac.th/default/files/application/Doc5-7.zip

 

2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าในระบบรับสมัคร พร้อมกับเอกสารการสมัครทั้งหมด

          ***ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ได้ที่ https://regis.src.ku.ac.th/vendor_pay/form/ โดยระบุระดับการศึกษา และสาขาที่สมัครให้ถูกต้อง

 

 

3. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน

    1) ผู้สมัครข้ามขั้นตอนการบันทึกผลภาษาอังกฤษ เพราะให้ระบุเฉพาะระดับปริญญาเอก

    2) ผู้สมัครภาคพิเศษให้ข้ามขั้นตอนการกรอกข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยให้อัพโหลด 
    หลักฐานการชำระเงินพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด

    3) ขอให้ผู้สมัครระบุที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้

    4) อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ชุดการแต่งกายสุภาพ

       (ห้ามสวมเสื้อยืดหรือเสื้อโปโล ผู้ชายสวมเสื้อสีสุภาพ ผูกเน็คไท ผู้หญิงสวมเสื้อสีสุภาพ)

4. อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

             อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครทุกรายการดังข้อที่ 1 ให้ครบถ้วน ทั้งนี้เอกสารรายการใดไม่มีช่องรายการให้อัพโหลดในระบบ ให้ผู้สมัครอัพโหลดไว้ในหัวข้อ “หลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา” (โดยจัดเตรียมเอกสารทุกรายการรวมเป็นไฟล์เดียว หรือจัดส่งเอกสารแนบการสมัครทุกรายการได้ที่อีเมล grad@ms.src.ku.ac.th

5. ยืนยันการสมัคร

          ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครว่ากรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ก่อนยืนยันการสมัคร หากยังไม่ยืนยันการสมัคร ผู้สมัครยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ แต่ถ้ายืนยันการสมัครไปแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้อีก ดังนั้นขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนยืนยันการสมัคร

6. กรณีผู้สมัครที่เคยเข้าระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันการสมัคร

          เข้าระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เลือกวิทยาเขตศรีราชา เลือกปริญญาโท และรหัสสาขาวิชา XJ60 เพื่อเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล และยืนยันการสมัคร ได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

กำหนดการรับสมัคร

ขั้นตอน

วัน เวลา สถานที่

ภาคต้น (รอบที่ 1)

ภาคต้น (รอบที่ 2)

ภาคปลาย

1. รับสมัคร ปีการศึกษา 2567

17 ตุลาคม 2566 –

19 มกราคม 2567

20 มกราคม –

19 เมษายน 2567

ไม่เปิด

2. ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก

(เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว)

19 มกราคม 2567

19 เมษายน 2567

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์

8 กุมภาพันธ์ 2567

9 พฤษภาคม 2567

4. สอบสัมภาษณ์

 

17 กุมภาพันธ์ 2567

18 พฤษภาคม 2567

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารศูนย์เรียนรวม 2 (อาคาร 10) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา

14 มีนาคม 2567

7 มิถุนายน 2567

6. รายงานตัวเข้าศึกษาและ

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

14 มีนาคม –

10 เมษายน 2567

7 – 16 มิถุนายน 2567

7. เปิดภาคการศึกษา

... มิถุนายน 2567

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้