การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (ภาคปกติ) | M.B.A. (ปีการศึกษา 2567)

Image: 

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (ภาคปกติ) | M.B.A. (ปีการศึกษา 2566) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

จุดเด่นของหลักสูตร

 • Location – มหาลัยเราตั้งอยู่ในแหล่งนิคมอุตสากหกรรมแหลมฉบัง ศูนย์กลางสำคัญด้านอุตสากหกรรมและโลจิสติกส์ของประเทศ
 • Curriculum – หลักสูตรเนื้อหาเข้มข้นและทันสมัย ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
 • Cooperative Education – แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงระหว่างสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 • Lecturers – ทีมคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์จากทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมืออาชีพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาษาอังกฤษซ       Master of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อย่อ (ไทย):        บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Master of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ):     M.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

โครงสร้างหลักสูตร 

 • แผน ก แบบ ก2

แผน ก แบบ ก2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต

สัมมนา  2 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ 10 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • แผน ข

แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต

สัมมนา 2  หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ 10  หน่วยกิต  

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต

การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6   หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

 • การจัดการโครงการโลจิสติกส์ (Logistics Project Management) 
 • สถิติโลจิสติกส์ (Logistics Statistics)
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Logistics and Supply Chain Management)
 • การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (Inventory and Warehousing Management)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบเพื่อการตัดสินใจสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Data Analytics and Decision Model for Logistics and Supply Chain)

วิชาเอกเลือก

 • การออกแบบองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Organization Design for Digital transformation)
 • การออกแบบแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation Design Thinking)
 • การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurship) 
 • การจัดการการบริการ (Services Management)
 • การจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement)
 • การออกแบบโซ่อุปทาน (Supply Chain Design)
 • การจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจในการจัดการ (Simulation for Managerial Decision Making)
 • การจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain Management)
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Logistics and Supply Chain Management)
 • การจัดการโซ่อุปทานในการค้าปลีก (Retail Supply Chain Management)
 • การจัดการโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics Management)
 • ลีนและการวัดผลการดำเนินงาน (Lean and Performance Measurement)
 • การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน (Risk Management in Supply Chain)
 • การขนส่งสินค้าและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Freight and Multimodal Transportation)
 • การจัดการท่าขนส่ง (Terminal Management) 
 • เรื่องเฉพาะทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Selected Topics in Logistics and Supply Chain Management)

ภาคการศึกษาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • ภาคการศึกษาที่ 1:  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2: เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
Priority: 
0