D.B.A.(Industrial Administration and Development)

Image: 

 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  D.B.A.(Industrial Administration and Development)

 

 

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ปีการศึกษา 2567)


ผู้สมัครสามารถเข้าสู่ช่องทางการสมัคร ได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/640002/1/003/1/2567/01/1


ขั้นตอนการดำเนินการ


1. การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2) สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับปริญญา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
   พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5) หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ (ผู้รับรองทั้ง 3 ท่านต้องไมใช่ญาติ) ดาวน์โหลดเอกสารลำดับที่ 5

6) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ใช้แบบฟอร์มของที่ทำงานได้) ดาวน์โหลดเอกสารลำดับที่ 6

7) เอกสารระบุวัตถุประสงค์การศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารลำดับที่ 7

8) ผลภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือเอกสารขอ
ผ่อนผันการส่งผลสอบภาษาอังกฤษ

9) หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

10) หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

*** ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารลำดับที่ 5 – 7 ทั้งหมดได้ที่ https://grad.ms.src.ku.ac.th/application-Doctor


2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

 พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าในระบบรับสมัคร พร้อมกับเอกสารการสมัครทั้งหมด


    *** ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ได้ที่ https://regis.src.ku.ac.th/vendor_pay/form/ โดยระบุระดับการศึกษา และสาขาที่สมัครให้ถูกต้อง
 

 

3. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน

1) สำหรับผู้สมัครภาคพิเศษให้ข้ามขั้นตอนการกรอกข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยให้อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด

2) ขอให้ผู้สมัครระบุที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อสามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้

3) อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ชุดการแต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืดหรือเสื้อโปโล ผู้ชายสวมเสื้อสีสุภาพ ผูกเน็คไท ผู้หญิงสวมเสื้อสีสุภาพ)

4. อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครทุกรายการดังข้อที่ 1 ให้ครบถ้วน ทั้งนี้เอกสารรายการใดไม่มีช่องรายการให้อัพโหลดในระบบ ให้ผู้สมัครอัพโหลดไว้ในหัวข้อ “หลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา” (โดยจัดเตรียมเอกสารทุกรายการรวมเป็นไฟล์เดียว หรือจัดส่งเอกสารแนบการสมัครทุกรายการได้ที่อีเมล grad@ms.src.ku.ac.th

5. ยืนยันการสมัคร

ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครว่ากรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ก่อนยืนยันการสมัคร หากยังไม่ยืนยันการสมัคร ผู้สมัครยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ แต่ถ้ายืนยันการสมัครไปแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้อีก ดังนั้นขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนยืนยันการสมัคร

6. กรณีผู้สมัครที่เคยเข้าระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันการสมัคร
    เข้าระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เลือกวิทยาเขตศรีราชา เลือกปริญญาเอก และรหัสสาขาวิชา XJ60 เพื่อเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล และยืนยันการสมัคร ได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

 

Priority: 
1