แนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคปกติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาษาอังกฤษ

Master of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม         

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อย่อ

บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อเต็ม

Master of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อย่อ

M.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2        

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ขไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน และจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาโท

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา       

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวางแผนและวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  2. ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
  3. ที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  4. ผู้บริหารงานโครงการด้านโลจิสติกส์
  5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  6. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว